Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas

     LT | EN | RU   |   2020 Rugsėjo 30, Trečiadienis 07:26   |   Paieška   |   Greitoji paieška
V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

„Metų kaunietė 2015": palaikykime LPPS pirmininkę Romą Katinienę

2016-02-26

Kovoti dėl „Metų kaunietė 2015" titulo liko šešios kandidatės. Tai paaiškėjo po konkurso komisijos narių sprendimo. Dabar laukia lemiamas skaitytojų balsavimas, o „Metų kaunietė 2015" bus paskelbta kovo 19 d. per finalinį renginį Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

„Komisijai teko sunki misija iš skaitytojų išrinkto dešimtuko palikti šešias kandidates. Dar kartą įsitikinome, kad Kaune išties daug iškilių asmenybių", – pastebėjo  „Diena Media News", leidžiančios dienraštį „Kauno diena", direktorius Laimutis Genys.

„Kauno diena" jau ketvirtus metus kviečia išrinkti Metų kaunietę.  Šiemet skaitytojai buvo itin aktyvūs ne tik siūlydami kandidates į trisdešimtuką, bet ir balsuodami už dešimtuką. Sulaukta net 115 tūkst. balsų.

Kau­ne ne­trūks­ta ge­ra­šir­džių, darbš­čių ir ta­len­tin­gų mo­te­rų. Vi­sos jos – di­džiu­lis mū­sų mies­to lo­bis. „Kau­no die­na“ jau ket­vir­tus me­tus kvie­tė ap­si­dai­ry­ti, pa­ste­bė­ti, pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti, jū­sų ma­ny­mu, Me­tų kau­nie­tės ti­tu­lo nu­si­pel­niu­sias mo­te­ris.

Šian­dien skel­bia­me fi­na­li­nį pre­ten­den­čių še­še­tu­ką, ku­ris paaiš­kė­jo po au­to­ri­te­tin­gos ko­mi­si­jos ver­dik­to, kai bu­vo bal­suo­ja­ma at­si­žvel­giant į de­šim­tu­ką, iš­rink­tą skai­ty­to­jų. Pris­ta­to­me fi­na­li­nin­kes (abė­cė­lės tvar­ka pa­gal pa­var­dę):

01. Ais­tė Gry­baus­kie­nė – Kau­no se­na­mies­čio drau­gi­jos va­do­vė, jau ket­ve­rius me­tus už­sii­man­ti Se­na­mies­čio gai­vi­ni­mu, plė­to­ji­mu ir puo­se­lė­ji­mu.

02. Ro­ma Ka­ti­nie­nė – Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė, su­kau­pu­si di­de­lę dar­bo pa­tir­tį įvai­riuo­se vie­šo­sios ir kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­da­li­niuo­se.

03. Da­lė Poš­kie­nė – poe­tė, Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­jos „Gra­dua­ted Wo­men In­ter­na­tio­nal“ pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je pre­zi­den­tė, XXVII kny­gos mė­gė­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė, švie­ti­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, kny­gų su­da­ry­to­ja ir re­dak­to­rė. Pag­rin­di­nis jos tiks­las – švies­ti ir švies­tis.

04. Dai­va Ras­te­ny­tė – pa­sau­li­nio ly­gio me­di­ci­nos moks­lo au­to­ri­te­tas, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) pro­fe­so­rė, Neu­ro­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vė. Jos ini­cia­ty­va ir jė­go­mis bu­vo su­kur­ti neu­ro­lo­gi­jos klas­te­riai, gelbs­tin­tys žmo­nes nuo sun­kių in­sul­to pa­da­ri­nių. Už pro­fe­si­nius pa­sie­ki­mus per­nai jai įteik­ta Kau­no moks­li­nin­ko pre­mi­ja.

05. Al­do­na Ru­sec­kai­tė – poe­tė, pro­zi­nin­kė, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė, per­nai iš­lei­du­si net dvi kny­gas. Kau­no me­ni­nin­kų na­mai ją iš­rin­ko vie­na iš dvie­jų per­nai la­biau­siai įsi­mi­nu­sių pro­fe­sio­na­laus me­no kū­rė­jų.

06. Da­lia Ša­tins­kie­nė – vie­na iš svei­ka­tos ir neį­ga­lių­jų in­teg­ra­ci­jos klu­bo „Sau­liu­kas“ įkū­rė­jų bei veik­los tę­sė­jų. Šis klu­bas jun­gia šei­mas, au­gi­nan­čias vai­kus su ne­ga­lia, ku­rios pa­de­da vie­na ki­toms mo­ra­liš­kai ir ma­te­ria­liai.

„Die­na Me­dia News“ di­rek­to­rius L. Ge­nys ir kiti komisijos nariai at­si­du­so, kad sun­ku ob­jek­ty­viai įver­tin­ti kiek­vie­nos mo­ters nuo­pel­nus ir in­dė­lį į vi­suo­me­nės ge­ro­vę, Kau­no gar­si­ni­mą.

„Net ir tarp ne­pa­te­ku­sių­jų į de­šim­tu­ką – daug svar­bių ir nu­si­pel­niu­sių mo­te­rų“, – sa­kė LSMU pro­rek­to­rius, Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pro­fe­so­rius Re­nal­das Jur­ke­vi­čius, tu­rė­da­mas ome­ny­je tai, kad Kau­nas ga­li pa­si­gir­ti dau­gy­be mo­te­rų, sėk­min­gai sie­kian­čių moks­lo, kū­ry­bos, vi­suo­me­ni­nės veik­los aukš­tu­mų.

„Pak­lys­tu­me, jei ne mo­te­rys“, – apie Kau­no mo­te­rų reikš­mę mies­tui sa­kė Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, at­krei­pęs dė­me­sį, kad mo­te­rų – ir dau­giau nei vy­rų, ir jų gy­ve­ni­mo bū­das dau­ge­liu at­ve­jų tvar­kin­ges­nis, ak­ty­ves­nis, at­sa­kin­ges­nis.

Ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas Kan­čas ir vers­li­nin­kas, Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas Ben­ja­mi­nas Že­mai­tis svei­ki­no dien­raš­čio ini­cia­ty­vą at­kreip­ti mies­tie­čių dė­me­sį į mo­te­ris, jų kas­die­nę veik­lą, apie ku­rią pa­čios ne­re­tai gar­siai ne­kal­ba.

„Šis pro­jek­tas yra pa­drą­si­ni­mas vi­soms mo­te­rims, kad jų veik­la mies­tui rei­ka­lin­ga, kad jų pa­stan­gos yra bran­gi­na­mos“, – kal­bė­jo A.Kan­čas. „Tai yra ug­do­mo­ji mi­si­ja“, – pri­ta­rė fo­to­me­ni­nin­kas Min­dau­gas Ka­va­liaus­kas.

„Kau­no mo­te­rys yra mies­to plėt­ros ga­ran­tas, o pro­jek­tas „Me­tų kau­nie­tė“ iš­ryš­ki­na as­me­ny­bes, jų bran­dą“, – prieš bal­suo­da­mas api­bend­ri­no Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro va­do­vas Egi­di­jus Stan­ci­kas.

Me­ras pri­mi­nė ir pro­jek­to „Me­tų kau­nie­tė“ fi­na­li­nin­kių su­bur­tos aso­cia­ci­jos „Kau­nie­tė“ veik­los re­zul­ta­tus. Pa­vyz­džiui, kar­tu su Me­tų kau­nie­tė­mis su­reng­tas ka­lė­di­nis lab­da­ros va­ka­ras Kau­no ro­tu­šė­je, anot V.Ma­ti­jo­šai­čio, pa­ki­lo į ki­tą ly­gį ir bu­vo su­rink­ta kur kas dau­giau pa­ra­mos tiems, ku­riems jos la­bai rei­kia.

Dar du ko­mi­si­jos na­riai vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las ir le­gen­di­nis „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kas, tre­ne­ris Val­de­ma­ras Cho­mi­čius sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­kė nuo­to­li­niu bū­du. V.Chomičius balsavo būdamas Ispanijoje, o K.Kėvalas – lėktuve pakeliui į Vatikaną.


Vėl pra­šo­me skai­ty­to­jų pa­gal­bos ren­kant lai­mė­to­ją. Balsuoti galima iki kovo17 d.

Balsavimo būdai:

DIENRAŠTIS

Iš dienraščio iškirpkite, užpildykite lapelį ir siųskite adresu: Metų kaunietė, „Kauno dienos“ redakcija, I.Kanto 18 g., 44296 Kaunas

arba atneškite ir įmeskite į specialias dėžes redakcijos skyriuje, I.Kanto g. 18, Kaunas.

Vienas kuponas prilygsta dešimčiai balsų.

SMS ŽINUTĖS

Balsuoti galite SMS žinutėmis.

Siųskite SMS žinutę (Lietuvoje)

tel. 1398 su tekstu „MKF XX“.

XX – kandidatės numeris, esantis prie jos profilio.

SMS kaina – 1,00 euras.

SMS žinutė prilygsta dešimčiai balsų.

PORTALAS

„Metų kaunietės“ projekto portale kauno.diena.lt/mk.

Portale galima balsuoti vieną kartą per parą iš vieno IP adreso. Vienas balsavimas internetu prilygsta vienam balsui.

Nu­ga­lė­to­ja bus iš­rink­ta įver­ti­nus šiuos bal­sa­vi­mo seg­men­tus: 40 pro­c. lems ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos nuo­mo­nė, 20 pro­c. – „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jų at­siųs­ti bal­sa­vi­mo ku­po­nai, ku­riuos ra­si­te dien­raš­ty­je „Kau­no die­na“, 20 pro­c. – po­rta­lo lan­ky­to­jų bal­sai, 20 pro­c. – bal­sa­vi­mas trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis.

Skaitykite daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/metu-kauniete-2015-kam-atiteks-titulas-735964#ixzz41GCga7EC


Daugiau naujienų

Apklausa

Ar pritariate pareigūnų pensijinio amžiaus padidinimui iki 25 metų?
Praėjusios apklausos rezultatai
Ar esate patenkintas atlyginimo padidinimu?
1. Taip, nes tai rodo, kad padėtį stengiamasi gerinti.  9%
2. Ne, nes padidinimas buvo labai menkas ir jo beveik nepajutau.  69%
3. Man nerūpi, nes ketinu palikti tarnybą.  21%
Apklausų archyvas

Naujienos iš policijos departamento

Mūsų padaliniai

flash